,

Tre gyldne råd til distancelederen

Blogindlæg skrevet af Frederik Fallesen

Distance mellem leder og medarbejder

I Pitstop Managements researchgruppe har vi henover foråret interviewet tæt på 40 ledere i forbindelse med vores projekt ”Bridging People at Work”. Alle har distancen som vilkår i dagligdagens ledelse og samarbejde. På baggrund her af har vi kogt nogle af deres tanker sammen til tre gyldne råd:

1. Face-to-Face slår alt teknologi

Én ting, der går igen og igen hos mange af lederne er, at de ser ”face-to-face” møder som den ideelle vej til at skabe et bånd til sine medarbejde. En leder fra en stor dansk virksomhed, understreger vigtigheden i at få sat ansigt på, fordi ”(…) at kende den hele person er med til at skabe en form for agilitet og en bedre intern forståelse”. Et face-to-face møde kan med andre ord være med til at nedbryde barrikaderne, og mindske den faktiske distance i mellem dig og dine medarbejdere.

2. Virtuel synlighed virker

Ligesom det kræver en stor indsats, at få et parforhold på distancen til at fungere, kræver det også noget ekstraordinært, at få det optimale ud af et samarbejde på distancen. Fra vores samtaler med lederne er der en klar indikation af, at én af nøglerne til et sundt forhold er nærvær og tilgængelighed:

”Distanceledelse handler om nærvær. Det handler om at lære folk at kende på den ene eller anden måde. Det handler om hele tiden, at være i dialog med dem. Hvis man forestiller sig man sidder i hvert sit land, bag hver sin skærm, og der ikke er nogen dialog, så sander alt jo til. Det kræver meget mere opmærksomhed, når man ikke møder dem i kantinen. Det kræver, at man er langt mere aktiv. Aktiv synlighed” (Leder i global virksomhed).

Med andre ord skal den virtuelle dør, så vidt muligt, altid være på klem, således at medarbejdere på distancen altid kan søge råd og hjælp hos dig. Hav derfor klare aftaler om jeres virtuelle kommunikation, så der er en klar forståelse af hvornår og hvordan i kontakter hinanden.

3. Vær troværdig – så får du tillid

Vi mennesker er vidt forskellige, men på trods af religiøse og kulturelle forskelle er der stadig helt basale ting, som binder os sammen på kryds og tværs. Én af de ting er behovet for at føle tillid. Som distanceleder er det derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at udøve en tillidsbaseret og frisættende ledelse. Distancelederen leder til selvledelse, og må derfor give sine medarbejdere en følelse af medejerskab og en forståelse af ’hvorfor’.

”Det vigtigt at medarbejderne forstår din bevæggrund, for at gøre som du gør. De skal forstå hvorfor! Når man ikke forstår ‘hvorfor’ så er det svært at tage en beslutning og svært at navigere” (Leder i global bioscience virksomhed).

Man skal turde, at give stafetten videre og give slip, men samtidig sørge for, at scenen er sat til, at medarbejderne ved præcis, hvilke beføjelser og rammer de har at arbejde ud fra. Gensidig tillid er værd at stræbe efter, da det kan skabe mere selvledende medarbejdere og selvledende teams – og det kan jo betyde færre mails, hvilket mange sikkert vil se som et kæmpe plus i bogen.

 

 

 

,

Hvor står din virtuelle kaffemaskine?

Blogindlæg skrevet af Christine Ramskov Löwke

Distanceledelsen er kommet for at blive

Egentlig har fænomenet altid eksisteret i større eller mindre udstrækning, men vigtigheden og anerkendelsen af distanceledelsen er steget i takt med globaliseringen.

Konceptet figurerer i stort set alle lag i organisationer og er limen mellem den gode leder og den gode medarbejder. Men det kræver en god del engagement fra begge parter at kunne praktisere distancesamarbejdet, så relationen forbliver stærk, også i længden.

Fra medarbejderens synspunkt opleves de største udfordringer ved virtuelt samarbejde oftest som følgende:

 • Der stilles større krav om et større selvstændigt ansvar for løsning af arbejdsopgaverne
 • Der stilles større krav om tillid til lederen og øget beslutningstagen på egen hånd

De største udfordringer ved virtuelt samarbejde fra lederens synspunkt er oftest:

 • At skabe teamkultur på tværs af lokationer ift. medarbejdere, der er placeret samme sted som lederen
 • At mål, arbejdsopgaver og ansvarsområder er klart definerede
 • At have tillid til, at medarbejderne løser deres arbejdsopgaver

Kan du lide kaffe, eller er du mest til te?

Hvordan man implementerer distanceledelsen og distancesamarbejde i sin dagligdag er ofte op til den enkelte leder og medarbejder, men fælles for begge parter er, at et succesfuldt samarbejde på distancen beror på:

 • Nære relationer
 • Tillid til hinanden
 • Interesse for hinanden

For at imødekomme udfordringerne ved det virtuelle samarbejde, er det vigtigt at holde sig den gode relation for øje og blive ved med at pleje den. Jonas Jørgensen, Associate Vice President i NNIT, beskriver den uformelle snak, der skaber relationer som:

’Kaffemaskinesnakken, hvor man mødes og har den uformelle snak. Næste gang vi ringes ved, så kender vi hinanden. Snak om vejret, det gør vi i Danmark. I Kina spørger man, om man har spist. Selv om det er en lille smule kunstigt i starten, så bryder man isen. Man tuner in.’

Man tuner in over kaffen og danner dermed grobund for et tæt samarbejde, hvor medarbejderen får fornemmelsen af lederens oprigtige interesse og omvendt får lederen et indblik i medarbejderen, både som faglig og privat person.

Gennem ild og vand

Et parameter inden for distanceledelse handler, ifølge Jonas Jørgensen, om at lave et sæt fælles spilleregler, som alle forstår. Ledelsesstilen bør være ærlig, konsistent og forudsigelig. Det er så vigtigt i al ledelse og her får man maksimalt udbytte, så ens team føler sig tryg. Hvis man har følelsen af at være ét hold og forstår man spillereglerne, giver det medarbejderne mulighed for at tage flere chancer. Hvis man kender hinanden, vil man gå igennem ild og vand.

På grund af distancen, kan en afdeling let risikere at blive til to hold, men man skal for alt i verden ikke tillade, at det bliver italesat. Der skal være noget, der binder folk sammen, men det er en kontinuerlig udfordring at holde sammen og blive ved med at holde energien, mener Jonas Jørgensen.

For at lykkes med at bevare den nære relation på distancen og dermed en af nerverne i distanceledelsen, kræves der tydelig kommunikation og forståelse for den medarbejder, man lærer at kende. En af måderne at gribe distanceledelse an på er, ifølge Jonas Jørgensen, at udvise ydmyghed:

’Du kommer simpelthen så langt ved at være ydmyg og vise interesse. Hvis du er ydmyg, så er du interesseret i at lære den du sidder overfor at kende. Og hvis du viser den interesse oprigtigt, så får du simpelthen så meget. Jeg tror ikke du kan tillære det. Nogle har det bare, den der interesse, og nogle skal anstrenge sig. Ellers kan de ikke være ledere på distancen.’, (Jonas Jørgensen, NNIT).

Hvis kaffemaskinesnak, nærvær, tillid, interesse og ydmyghed indgår som en del af distancesamarbejdet, så har man opskriften på en stærk relation på tværs af grænser og kulturer, hvor parterne vil være tilbøjelige til at gå gennem ild og vand for hinanden.

Tænketank: Hvordan udnytter vi distancelederskabet og den virtuelle organisation?

Tænketank

Pitstop Management’s nyetablerede tænketank skal medvirke til at dele viden og skabe udvikling indenfor vores speciale: distanceledelse og virtuelt samarbejde.

Tænketanken består af en række personer, der indenfor forskning, undervisning og rådgivning har særlige kompetencer og interesser indenfor den distribuerede organisationsform.

På gruppens første møde diskuterede vi, hvordan en tænketank kan skabe synergi af den forskning og praktiske erfaring, som deltagerne oparbejder. Ambitionen er blandt andet at give hinanden sparring på et højt fagligt niveau, og deraf formidle ny viden til ledere, projektledere og medarbejdere, der har distancen og den virtuelle kommunikation som vilkår.

For os i Pitstop Management ønsker vi at tænketankens arbejde skal bidrage til styrke vores profil, som den virksomhed, hvor man opsøger viden og kan finde svar på sine spørgsmål omkring distanceledelse og virtuel kommunikation.

Tænketankens medlemmer består af:

 • Henrik Holt Larsen (Forfatter og professor i Human Ressource Management ved CBS)
 • Thea Bollerup-Jensen (Underviser it-pædagogik, e-læring og læring i arbejdslivet på UCC).
 • Louise Harder Fischer (Ekstern lektor på CBS og Ph.d. studerende).
 • Thomas Tøth (Ekstern lektor på CBS og selvstændig konsulent).
 • Jens Jørgen Nielsen (Foredragsholder og Cand.Mag. i historie og idéhistorie).
 • Lars Pedersen (Ejer af  Pitstop Management og mangeårig partner i Helweg & Pedersen).

Gruppen mødes næste gang 5. september 2016.

Følg løbende med på vores hjemmeside og via vores nyhedsbrev, hvor du vil kunne høre mere om arbejdet i og omkring tænketanken, ligesom du vil blive holdt opdateret på alt, der rør sig inden for distanceledelse og virtuel kommunikation.

,

Hvis distancen er præmissen, hvordan skaber man så relationen?

For at komme nærmere et svar, har vi talt med Rasmus Planck, direktør for Thiele, der har ansvaret for mere end 300 medarbejdere fordelt over hele landet. Til trods for den fysiske distance imellem ham og hovedparten af hans medarbejdere, er det vigtigt for ham, at det ikke bliver en hindring, at skabe relationer til sine medarbejdere.

Fra vores samtale med Rasmus noterede vi os specielt tre forskellige områder som han gør en dyd ud af at håndhæve i sin ledelsesstil, og som vi fandt interessante i forhold til distanceledelse og virtuel kommunikation:

1. Relationer og to-vejs kommunikation skaber rum for konstruktiv dialog 

For at træffe de rette beslutninger er det vigtigt at have fingeren på pulsen og være opdateret på hvad der sker i hvert hjørne af butikken. I den henseende er feedback fra sine ansatte guld værd for enhver virksomhed. Men hvordan sikrer man en konstruktiv dialog med sine medarbejdere? Ifølge Rasmus Planck, er det de helt banale og mest åbenlyse ting, der er med til at gøre forskellen. Han fremhæver blandt andet, at det er vigtigt at skabe et bånd og en relation til sine medarbejdere, lige meget stilling og funktion.

Ydermere skal man som leder være  en form for videns-center og sparringspartner for sine medarbejdere, i den forstand, at de skal kunne trække på dig som ressource og skal turde at spørge dig om hjælp. En sådan tilgang åbner op for en kultur, hvor der er plads til samspil såvel som modspil.

2. Why? – tilhørsforhold og medejerskab skaber tillid

Rasmus mener, at det er vigtigt, at medarbejdere får indsigt i det han beskriver som ”why”. Med andre ord er det som virksomhed vigtigt at skabe en kultur, hvor medarbejderne har en følelse af, at der ikke er langt til toppen. Det skal ikke være ”dem” og ”os”, men et fællesskab og en fælles forståelse for ’hvorfor’ man gør som man gør. Medarbejderne må ikke have en følelse af at beslutningerne bliver lagt ned over hovedet på dem.

3. ”Hej, hvordan går det?” – skab den rette stemning

Det er de små ting der tæller. Derfor kan noget så simpelt som formuleringer i mails være afgørende for at sætte den rette stemning i den virtuelle kommunikation med sine medarbejdere. Man er derfor nødt til at anerkende, at vi mennesker er nogle skrøbelige og til tider nærtagende væsener. Derfor kan små ting som ”hej”, ”hvordan går det” og ”hav en god dag”, være med til at bløde tingene op, og sætte den rigtige stemning på distancen og i dagligdagen.

Overordnet set syntes man at kunne se et mønster i Rasmus’ ledelsesstil, hvor han ved at skabe relationer til sine medarbejdere forsøger at skabe et tilhørsforhold og medejerskab til virksomheden, og herved opnår tillid hos sine medarbejdere. Effekten heraf? Det er svært at sige helt præcist, men vi kan konstatere at Thiele ligger med en sygefraværsprocent på lidt over tre procent.

, ,

Bygger du tillid på distancen?

At skabe sammenhængskraft der styrker den virtuelle organisations effektivitet og kvalitet nødvendiggør, at du kan skabe tillid. Udfordringen kan være, at I har så lidt face-2-face tid i jeres virtuelle team, at relationerne bliver tynde.

, , ,

Skab fællesskab i dine virtuelle teams

Mange virtuelle teams spilder deres ressourcer, fordi medlemmerne ikke får det bedste frem i hinanden. Teams, som ikke er til stede på samme fysiske lokalitet, får ikke de samme erfaringer, fordi de arbejder under forskellige vilkår. Og at de indgår i et virtuelt team, som medlem af en enhed eller projektgruppe, er ingen garanti for ekstraordinære præstationer og resultater.

Ledelse af virtuelle teams kræver en særlig ledelsesmæssig indsats.

I relation til teamets kultur er indsatsen blandt andet, at facilitere teamet til at opnå en høj bevidsthed om, at kulturen kommer af det den enkelte gør, og at teamets kultur kan varieres.

Når homogenitet bliver til rutine og vanerytteri, skal vi ofte i gang med et større rekonstruktionsarbejde. Dette indbefatter som oftest udfordring af mind-set, overbevisninger og forståelse af, hvad et virtuelt team er. Og det indbefatter oftest et nyt og klarere syn på, hvad kerneopgaven er for teamet og hvordan selvledelse udfoldes.

Plum's Team Culture Model

Team Culture® er en process der hjælper projektgrupper, lederteams og medarbejderteams til at optimere deres samarbejde, så de kan skabe bedre resultater. I relation til virtuelle teams er der et skjult potentiale at udforske – det gælder bare om at finde det og aktivere det.

At skabe et stærkt, produktivt og innovativt fællesskab ud af forskelligheder – er det overordnede mål for ledere af virtuelle teams. Fokus er på – som du kan se i illustrationen – at udvikle et stærkt fællesskab, hvor den enkeltes kompetencer og erfaringer fra den lokation hun/han arbejder på, kommer i spil. Den sammenhængskraft, som fællesskab vil være udtryk for, vil skabe grundlag for løbende forbedringer og opfindsomhed. Nye tanker opstår blandt andet når vaner og værktøjer, der anvendes i et ensartet team, bliver mødt af modsætninger og erfaringer fra andre lokationer.

Ideen bag Team Culture® er, at nøglen til succes findes i det virtuelle teams kultur og især evnen til at bruge dets forskelle og ligheder. Redskabet får teamet til at arbejde målrettet med deres teamkultur og dermed aktiverer de deres skjulte potentialer, så de sammen kan blive mere effektive, løfte deres arbejdsmiljø og skabe mere nytænkning.

Team Culture® test og workshop

Vi er certificeret i Team Culture® og kan derigennem hjælpe med at definere hvilken kulturudvikling, der skal forbedre jeres resultater.

I processen måler vi gennem en online test, hvordan jeres aktuelle kultur er sammensat. Og på et efterfølgende møde i det virtuelle team – der godt kan gennemføres face2face, analyserer I jeres teamprofil og drøfter hvordan I vil udvikle jeres teamkultur, så I kan løfte jeres samarbejde i det virtuelle team til det næste niveau.

,

Kompensér for passiv face-time

Distancen medfører ubevidst negative vurderinger af dine kollegers karaktertræk. Dette er bevist af forskere, og er en følge af manglende passiv face-time. Der findes fire forskellige komponenter til at mindske denne udfordring og opbygge tillidsfulde relationer.

Passiv face-time dækker over den tid mennesker opholder sig i samme fysiske omgivelser. Vi registrerer hinanden, vores tilstand og udstråling, vores kommen og gåen. Når vi samarbejder på distancen mister vi al den indirekte information, som den passive face-time giver os. Og det har på afgørende måder en indvirkning på, hvordan vi opfatter hinanden.

Mangel på passiv face-time påvirker os nemlig til ubevidst at vurdere kollegers karaktertræk negativt.
Det sætter fokus på at ledere og medarbejdere i deres distanceledelse og -samarbejde skal arbejde intenst på at opbygge tillid og skabe værdibaserede relationer, hvor gensidig forståelse af hinandens motiver og intentioner, er klare. For at frigøre og udnytte de potentialer, der ligger i en virtuel organisation, må ikke bare kerneopgaven være tydelig for enhver i organisationen. Vores kendskab til og afhængighed af hinanden i det enkelte team, må bygges på samskabelse og tilidsopbygning.

Det er en tillid der opbygges gennem konkret opgaveløsning og samarbejde. Fire komponenter er afgørende for dig som distanceleder til at få etableret en bæredygtig tillidsfuld relation mellem mennesker i et arbejdsfællesskab.

Fire komponenter til tillidsfulde relationer mellem mennesker

 1. Vi må fokusere på styrken af den personlige relation. Hvor godt kender vi hinanden som kolleger og som mennesker og udbygge dette kendskab.
 2. Vi må forstå hinandens motiver og værdier. Hvorfor gør vi som vi gør og kommunikerer det vi vil, som vi gør. Det fortolkningsrum modtagere af information har, må være formet af viden om afsenderens grundlag for dette. Og fortolkningsrummet i et virtuelt samarbejde er stort
 3. Vi må have fokus på konsistent levering mellem os. Aftaler og leverancer skal overholdes – det påvirker direkte tillidsopbygning.
 4. Vi må have en kompatibel arbejdsform. Det betyder at begge parter må have et repertoire, anvende værktøjer og systemer som er anerkendt som fælles. Og på det personlige plan, må vores individuelle arbejdsmønstre og præferencer kunne spille sammen med andres.
,

Vigtigt med kommunikation til medarbejderne om distanceledelse

At være leder på distancen er som at være medarbejder på distancen, du er nødt til at udvikle partnerskabet gennem stærke selvledende medarbejdere, som også har indsigten og viljen til at lede dig. Derfor er det vigtigt med kommunikation til dine medarbejdere omkring opgaverne, men også om hvordan de opfatter lederens rolle og evner på distancen.

Hvordan opleves det at være på distancen

At være på distancen opleves meget forskelligt. Generationen Born Global vil sandsynligvis ikke have de store problemer, de færdes fuldstændig hjemmevant i den virtuelle og digitale verden. Men andre kan opleve det som særdeles udfordrende. Derfor er det vigtigt ikke blot at samtale om opgaver der skal løses, men at sætte spørgsmålet om hvordan den enkelte subjektivt oplever det at være på distancen og tage de nødvendige skridt til at håndtere eventuelle udfordringer.

Gode råd til lederen

 • Vær synlig på de sociale medier og giv noget af dig selv
 • Skab konsistente arbejdsformer i den virtuelle verden
 • Fokuser på at udvikle partnerskaber med dine medarbejdere
 • Inddrag og deleger såvel opgave som ansvar
 • Hold virtuelle fredagsbar eller noget andet der fremmer tilknytningskraften mellem medarbejder, dig og organisationen