En (måske lidt lang) opskrift på fremtidens virtuelle arbejdsfællesskab

 

Da vi ikke tog på arbejde, tog vi arbejdet på

Corona-krisen har lært os meget, og den har sat sig dybe spor overalt i samfundet og i arbejdslivet. Rigtig meget kommer ikke til at forsvinde, fordi vi har lært meget. Nye arbejds- og samarbejdsformer er på kort tid blevet realiseret. Vi har fundet fordele og skabt udvikling i en nødsituation.

I de rammer, som Corona-krisen har sat for os, er langt de fleste både offentlige og private organisationer blevet kraftigt trykprøvet på fællesskabsfølelse, samarbejdsevne og fleksibilitet.

Da vi gik virtuelt

Der er gode grunde til at sikre, at vi fremover skaber nye organisations- og samarbejdsformer. Derfor får du i denne blog mit bud på, hvad der er i fokus, når et arbejdsfællesskab baseret på den virtuelle kommunikation. Definitionen og forklaringen er lang, men det er fordi den er vigtigt for fremtidens arbejdsmarked.

Gallup præsenterede i januar 2020 en undersøgelse – ”Is working remotely effective?”. Den viser blandt andet, at 54% af kontoransatte ville forlade deres job for et job med mere fleksible arbejdstider. 53% af de undersøgte tilkendegav, at en bedre work/life balance og personligt velvære er ‘yderst vigtig’. Undersøgelsen viste samtidig, at højt engagerede medarbejderne har 41% lavere fravær, 40% færre kvalitetsfejl, 21% højere rentabilitet. Den mest effektfulde påvirkning kommer når den virtuelle medarbejder anvender 3-4 dage pr. uge udenfor arbejdsstede.

Måske vi også her får indsigt i, hvad der fremover vil rejse sig af ønsker baseret på, hvad Corona-krisen lærte os. Hertil kan vi lægge perspektiver på miljø- og klimatrends, der også har fået et boost gennem disse måneder.

Hvad der er i spil i virtuelle arbejdsfællesskaber

At samarbejde virtuelt på tværs af organisationens fysiske arbejdssteder udfordrer tillid og samhørighed. Oplevelsen af nærvær og tætte relationer fortoner sig let og ude-af-øje-ude-af-sind får let magt i vores relationer. Det vigtigste for enhver organisation er de værdikæder, som alle indgår i. Relationer mellem mennesker i en arbejdsmæssig sammenhæng, er en afgørende faktor for samarbejdet og fællesskab.

Mangfoldighed er nødvendig for at sikre organisationers livlighed og netop mangfoldigheden er givet, når vi samarbejder på tværs af arbejdssteder. Vi er i forskellige kontekster, og det tydeliggør forskelle. Det er i samspillet mellem vores forskelligheder, at synergien opstår. Og da vores løsninger og den værdi, vi skaber, skal omsættes i mange forskellige sammenhænge, har mangfoldighed i samarbejdet en betydning.

En fælles grundlag er afgørende for at vi kan præstere og trives i arbejdslivet. Grundlaget eller platformen er forståelsen af den kerneopgave, som vi sammen med kolleger skal løse.  En fælles platform må danne mening for dig og kollegerne. Samarbejde og fællesskab omkranser den kerneopgave / strategi / vision, som vi skal levere på. Fælles grundlag er også  værdier og overbevisninger, der skal drive os samt hvilke medier, vi skal samarbejde gennem.

Hvad er så et virtuelt arbejdsfællesskab?

Et virtuelt arbejdsfællesskab er et antal mennesker, hvor den enkelte

– motiveret af fællesskabets formål, mål, holdninger og værdier –

gennem medieret kommunikation på tværs af arbejdssteder bidrager optimalt med sine unikke kompetencer

til i samarbejde at skabe værdi.

Og for at folde det virtuelle arbejdsfællesskab ud, så kommer her varedeklarationen på nøgleordene:

 • Virtuelt: At vi arbejder på flere forskellige fysiske adresser, og at det fysiske arbejdsmiljø helt eller delvist er erstattet af virtuelle rum og miljøer.
 • Antal: Her er tale om en variabel størrelse, men der er flere – fra 4 og opefter. Derfor er gruppedynamikker i spil og påvirker samarbejdet.
 • Enkelte: Det enkelte medlem af fællesskabet er gruppemedlem – og sig selv. Egne værdier, følelser og ambitioner, og det må der være rum til.
 • Motiveret: At den enkelte trives med at være i et fællesskab. At man er der frivilligt, og mærker at det personligt og fagligt er et godt sted at være.
 • Formål: Det er samarbejdets ’hvorfor’. Det er oplevelsen af meningsfuldhed i kerneopgave. Helt afgørende for sammenhængskraft over afstande.
 • Mål: Arbejdsfællesskabet handler om at præstere, at levere de ønskede resultater. Serviceydelser til borgere, produkter til kunder etc.
 • Holdninger: Deltagernes overbevisninger om, hvad man sammen kan udrette i det virtuelle arbejdsmiljø. Troen på, at det kan lade sig gøre.
 • Værdier: Det særlige kit, der kan binde deltagerne sammen også over afstande. Det der er vigtigt i samarbejdet, for at man kan lykkes.
 • Medieret: Vilkåret om, at samarbejdet primært sker gennem informations- og kommunikations teknologi. En smallere båndbredde mellem os får fokus.
 • Kommunikation: Nøglen til at lykkes og risikoen for ikke at lykkes. Kommunikation i alle deltaljer og på alle kanaler må ske i høj kvalitet.
 • På tværs af arbejdssteder: Ingen medlemmer af fællesskabet står alene på sin lokation. Her er en værdikæde, der levere det den enkelte ikke ville kunne.
 • Optimalt: At deltageren (netop gennem sin motivation) gør sig umage og præsterer sit bedste.
 • Unikke: At den enkelte med sine virtuelle kolleger er afklaret om, hvordan vedkommende bidrager med sin faglighed, samarbejdsevne og engagement.
 • Kompetencer: At deltagerne kan, det de skal. Den fornødne viden, og de teknologiske færdigheder og holdninger gør hver og en kompetent.
 • I samarbejde: Deltagerne må aktivt relatere opgaveløsningen til kollegerne på andre arbejdssteder. Samarbejdet har tværgående (globalt) formål.
 • Værdi: Her er bundlinjen: Det må ende i at kunder eller borgere oplever en værdiskabelse. Og at deltagerne oplever, det giver mening at bidrage.

 

Fællesskab eller…

Fællesskab er stærkere end teams, grupper og afdelinger fordi fællesskab bliver en del af os selv når vi gør os til en del af fællesskabet. Den virtuelle arbejdsplads vi bevæger os på, må også blive et oplevet fællesskab. Det må skabe identitet. Vi mærke hinandens nærvær og omsorg, og vi må opleve gensidig interesse i den faglige videndeling, så vi kan præstere det unikke. Vi må i virtuelt forbundne fællesskaber arbejde som et kor. Bidrage med hver vores stemme og gøre stemmerne til et fælles korværk.

Fælles for virtuelle arbejdsfællesskaber er, at de repræsenterer nye måder at tænke og praktisere organisation og ledelse på. De gør op med nogle af de organisatoriske naturlove, som konventionelle virksomheder er bygget efter.

Kendetegnene for fremtidens virtuelle arbejdsfællesskab må være:

 1. At rapportering flytter fra at vertikal til horisontal: det er vigtige at rapportere til kolleger på andre adresser end til chefen på egen.
 2. At arbejdsfællesskabet er selvledende styret af kerneopgave og visionen.
 3. At beslutninger træffes gennem samtaler.
 4. At forventningsafstemning danner fælles grundlag.
 5. At det tværgående (globale) er styrende, og at deltagernes lokale perspektiver altid inddrages.
 6. At troen på ‘planlægning, styring og kontrol’ i vidt omfang suppleres eller erstattes af mening, pejlemærker, råderum og værdiskabelse
 7. At tillid ligger til grund for al kommunikation – afstandene mellem deltagerne må opleves som korte
 8. At ledelse bliver en kompetence ikke en position.
 9. At ’frihed under ansvar’ erstattes af ’frihed over ansvar’. Ansvarlighed har vi alle. Frihed i arbejdslivet har vi fået smag for, og ønsker ikke indskrænket.